• 18
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 1,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակից կարող են օգտվել այն պարտաճանաչ հաճախորդները, ովքեր կազմակերպությունում ունեն առնվազն 12 ամիս սպասարկած գործող պարտավորություն/ներ/, որոնք մինչ ֆինանսավորման հայտի դիտարկման պահը չեն դասակարգվել և դիտարկմանը նախորդող 12 և 18 ամիսների ընթացքում սպասարկվել են պարտաճանաչ՝առանց էական ուշացումների:  Վարկատեսակով ֆինանսավորման պայմանները տարբեր են՝ կախված հաճախորդի գործող պատավորության պարտաճանաչ վճարումների դիտարկման ժամանակահատվածից և վճարումների պարտաճանաչության բնութագրից:

 

Վարկի գումարը   Գործող վարկի պայմանագրային գումարի մինչև 30%-ը, բայց ոչ ավել քան  1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի Տրամադրման միանվագ վճար ՀՀ դրամ 4%
Վարկի Տրամադրման միանվագ վճար  ԱՄՆ դոլար 3%
  12 ամիս սպասարկված վարկի դեպքում 18 ամիս սպասարկված վարկի դեպքում
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան) ՀՀ դրամ 19%  0 օր ուշացում
20% մինչև  5 օր ուշացում
21% մինչև  10 օր ուշացում
22% մինչև  15 օր ուշացում
18%  0 օր ուշացում
19% մինչև  5 օր ուշացում
20% մինչև  10 օր ուշացում
21% մինչև  15 օր ուշացում
Անվանական տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար 16.5%  0 օր ուշացում
17% մինչև  5 օր ուշացում
17.5% մինչև  10 օր ուշացում
18.% մինչև  15 օր ուշացում
15.5%  0 օր ուշացում
16% մինչև  5 օր ուշացում
16.5% մինչև  10 օր ուշացում
17% մինչև  15 օր ուշացում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`ՀՀ դրամ 24.4-31.1%  0 օր ուշացում
26.3-32.4% մինչև  5 օր ուշացում
28.6-33.7% մինչև  10 օր ուշացում
29.9-35.1% մինչև  15 օր ուշացում
23.2-29.8%  0 օր ուշացում
25.1-31.1% մինչև  5 օր ուշացում
27.3-32.4% մինչև  10 օր ուշացում
28.6-33.7% մինչև  15 օր ուշացում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`ԱՄՆ դոլար 20.4-25.2%  0 օր ուշացում
21.5-25.8% մինչև  5 օր ուշացում
22.8-26.5% մինչև  10 օր ուշացում
23.4-27.1% մինչև  15 օր ուշացում
19.2-23.9%  0 օր ուշացում
20.3-24.6% մինչև  5 օր ուշացում
21.6-25.2% մինչև  10 օր ուշացում
22.2-25.8% մինչև  15 օր ուշացում
Վարկի ժամկետը (ամիսներով)  3-ից 36 ամիս  0 օր ուշացում
 3-ից 30 ամիս մինչև  5 օր ուշացում
 3-ից 24 ամիս մինչև  15 օր ուշացում
 3-ից 36 ամիս  0 օր ուշացում
 3-ից 30 ամիս մինչև  5 օր ուշացում
 3-ից 24 ամիս մինչև  15 օր ուշացում
Մարման կարգ Անուիտետային
Վարկի նպատակ Շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,
տնտեսության այլ ծախսեր, կրեդիտորական պարտքի ֆինանսավորում
Դրական եզրակացության հիմք Հիմք ընդունելով հաճախորդի  ԱՔՌԱ կանխատեսվող սքորը, որը պետք է լինի առնվազն 550 միավոր: 
Վարկի ապահովման միջոց  1 երաշխավորող

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ ֊ ՀՀ դրամ

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ ֊ ԱՄՆ դոլար

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի